Belangrijke informatie over het lidmaatschap

Leuk dat je overweegt je in te schrijven voor een lidmaatschap bij Trampolinevereniging Triffis Alkmaar.
Wij hopen je binnenkort als lid van onze vereniging te mogen verwelkomen.


In onze recreatielessen leer je op een veilige manier springen; je leert in je eigen tempo nieuwe sprongen; de nadruk ligt op het plezier in het springen.
In de wedstrijdgroep wordt meer nadruk gelegd op de trainingsdiscipline, techniek en de afwerking van de (combinatie van) sprongen.

Wij raden je aan om deze informatie goed te lezen, hierin staat belangrijke informatie over het lidmaatschap.

Proeflessen

Een proefles kun je uitsluitend aanvragen met het aanvraagformulier voor proeflessen.
Voor een proefles van minderjarige springers is toestemming van de ouder(s) vereist.

Een proefles kan worden aangevraagd voor:
 • Recreatief: tijdens recreatie-uren (zie het trainingsrooster)
 • Wedstrijdsport: op aanvraag
 • Tweede lidmaatschap; Het Topsport en Talent Programma biedt wedstrijdspringers van andere verenigingen de mogelijkheid zich aan te melden voor een tweede lidmaatschap; zij trainen extra uren bij Triffis, maar blijven lid van hun vereniging (en komen op wedstrijden ook uit voor hun vereniging).

Wees 10 minuten voor aanvang aanwezig;
kledingadvies is t-shirt, (korte) broek (zonder knopen of ritsen) en (badstof) sokken.  Tijdens het springen worden geen sieraden of horloges gedragen, je kunt die het best thuis laten. Het is fijn om tijdens je training een flesje water bij je te hebben; verder mag in de zaal niet worden gegeten of gedronken.

Trainingen

Afwezigheid trainer
Bij afwezigheid van de trainer van een lesuur zal in de meeste gevallen les worden gegeven door één van onze andere trainers. Wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan, worden de springers op de hoogte gebracht via email.
De uitval wordt dan ook vermeld op de deze website bij “nieuws”. Alleen als de uitval op de dag van de training bekend wordt, proberen wij alle leden van het betreffende uur ook telefonisch op de hoogte te brengen.

Trainingen op zaterdag
Voor de trainingen op zaterdag geldt: In onze hal worden enkele keren per jaar op zaterdag wedstrijden georganiseerd. De reguliere lessen kunnen op die dagen niet doorgaan. Ruim voor deze dagen wordt een afspraak gemaakt voor vervanging van deze lessen, ofwel op een andere dag ofwel door het springen van een dubbel-uur op de zaterdag ervoor of erna.

Gedrag in de trampolinehal
 • Gebruik van de trampolinehal voor andere doeleinden of op andere tijdstippen als die waarvan het bestuur op de hoogte is gesteld (en waarvoor toestemming is verleend) is niet toegestaan.
 • Wij vragen ieders medewerking om de trampolinezaal, de tribunes en de kleedkamers netjes achter te laten.
 • Het bestuur van Triffis is niet aansprakelijk voor het zoekraken van achtergelaten bezittingen in of buiten de trainingen.
 • Het is de springers niet toegestaan om in de zaal (en de kleedkamers) meegebracht eten/drinken te nuttigen, behalve water.
 • Waterflesjes worden weer meegenomen, en anders bij het opruimen van de trampolinehal weggegooid.

Melden afwezigheid
Wij verzoeken de leden in het geval door ziekte of andere reden niet aan een training kan worden deelgenomen, dit aan de trainer door te geven via MyClub. Wanneer langer dan 2 weken niet aan trainingen kan worden deelgenomen, dan wordt op prijs gesteld wanneer daarvoor een reden wordt aangeven.

Aansprakelijkheid
Trampolinevereniging Triffis Alkmaar noch de door haar aangewezen trainer(s) aanvaarden aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de sportbeoefening in haar trampolinehal.

Het gebruikte materiaal en de inrichting van de hal, en het feit dat de les altijd onder leiding staat van een daartoe bevoegde trainer, voldoen aan de vereisten van de KNGU. Springers die lid zijn van Triffis zijn ook lid van de KNGU.

Contactpersonen
Wij maken je er op attent dat de volgende personen voor jou bereikbaar zijn:
 •  Indien je knelpunten wilt melden met betrekking tot trainingen: info@triffis.nl
 •  Voor vertrouwenskwesties: vcp@triffis.nl (072-5157632 dagelijks van 19.00- 22.00 uur)
Triffis confirmeert zich aan de NL Coach Beroepscode opgesteld door de KNGU; haar trainers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Omgangsregels
Men gedraagt zich respectvol ten opzichte van elkaar.

De aanwijzingen van de trainer worden opgevolgd, de trainer geeft één waarschuwing voor niet te tolereren gedrag danwel het niet navolgen van deze regels. Indien er dan nog niet wordt geluisterd, zal de desbetreffende trainer de springer verzoeken de les te verlaten. (kinderen die niet zelfstandig van en naar huis gaan, blijven in de trampolinezaal blijven wachten tot zij worden opgehaald). Afhankelijk van de reden van de verwijdering zal met de trainer, de springer (en ouder(s)) en het bestuur (of namens haar met de trainerscoördinator) besproken worden onder welke voorwaarden de trainingen mogen worden hervat.

Wanneer een lid om bovenstaande reden de training moet verlaten, zal dit geen reden zijn voor contributierestitutie.

Springers van een volgend uur mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van hun les op een daarvoor aangewezen plaats wachten. Zij zullen zich rustig gedragen en de les die nog aan de gang is niet verstoren.

Bij problemen kan eenieder altijd contact opnemen met de trainer of de trainerscoördinator. Wij staan altijd open voor zowel positieve als negatieve feedback.

Belangrijke adressen

Trainingszaal:     Trampolinezaal in De Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar
Emailadressen:   zie Contact

Telefonisch contact is alleen mogelijk in gevallen van dringend gewenst (spoed)contact.

Overige informatie

IBAN NL23 RABO 0107 9289 22
KVK Alkmaar nr. 37113714

Reglement

In art. 7.3 van de statuten is opgenomen:

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per mail (aan ledenadministratie@triffis.nl) worden gedaan, tenminste 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar. (dat wil zeggen: voor 1 juni); er kan dan worden getraind tot en met 30 juni van dat jaar.

Je ontvangt een bevestiging indien:
 • je afmelding in goede orde is ontvangen en verwerkt, en
 • indien ook aan alle verplichtingen is voldaan (er bijv. geen facturen meer open staan, en wedstrijdspringers hun kleding hebben ingeleverd).
Mededeling aan de trainer of trainster is niet schriftelijk en dus geen officiële afmelding.

Blessures

Indien een lid om (met doktersverklaring aantoonbare) medische redenen gedurende langere tijd niet aan de trainingen kan deelnemen zal voor de periode dat deze blessure langer duurt dan 2 maanden een contributie-restitutie plaatsvinden tot het moment waarop de trainingen kunnen worden hervat. Gedurende de gehele periode blijft een bijdrage voor externe kosten als bondscontributie verschuldigd.

Wijzigingen
 • Het is belangrijk dat je in MyClub altijd je eigen gegevens aktueel houdt. We moeten je (je ouder(s)) kunnen bereiken, en je wilt ook de mailings vanuit de vereniging niet missen.
 • Het is niet mogelijk om te trainen op andere uren dan aangegeven. Incidentele afwezigheid kan niet op een ander uur worden ingehaald. Bij langere afwezigheid kunnen er wél afspraken worden gemaakt over een alternatief.
 • Leden die willen overstappen naar een andere trainingsdag of –uur kunnen daarom vragen door insturen van een contactformulier (kies voor ledenadministratie@triffis.nl).
 • De wijziging ligt pas vast als je een mail hebt ontvangen dat je wijzigingsverzoek kan worden gehonoreerd  (uiteraard moeten wij eerst beoordelen of in het gevraagde uur ruimte beschikbaar is).

Rust en veiligheid

In het belang van onze leden hanteren wij een aantal regels met betrekking tot de trainingen ten behoeve van rust en dus veiligheid, wij rekenen op ieders begrip en medewerking:
 • Leden die meer dan 10 minuten te laat komen verstoren de les en worden niet meer in de les toegelaten. (kinderen die niet zelfstandig van en naar huis gaan, blijven in de trampolinezaal wachten tot zij worden opgehaald). 
 • Leden die minder dan 10 minuten te laat zijn, maar bij wie dit regelmatig voorkomt, zullen daarop worden aangesproken
 • Tijdens de les hebben, naast het kader, uitsluitend actieve leden toegang tot de trampolinezaal.

Contact

Sportcentrum De Meent Bauerfeind
Trampolinehal
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
info@triffis.nl 
Terug naar boven